1. Denumire

1.1. Prezentul regulament („Regulamentul”) se aplica pentru Campania de lansare organizata de societatea Covrig Crocant SRL, Calea Serban Voda 133, Central Business Park, Cladirea A, Parter, Sector 4, Bucuresti, Romania (CUI: 44505200; Nr. Reg.Comertului: J40 / 11145/2021) denumita in continuare "Organizatorul" si stabileste regulamentul campaniei de lansare, denumita in continuare "Campania"


1.2 Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament Regulamentul obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul derularii Campaniei în conformitate cu clauza 8.2.


1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea site-ului www.sezamo.ro


1.4 Prin înscrierea la Campanie, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință prevederile Regulamentului, că acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și înțeleg că în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului.


2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura in mediu online, prin accesarea website-ului sezamo.ro in perioada 1 Ianuarie - 25 Mai 2022 („Perioada Campaniei”).


2.2 Perioada Campaniei poate fi prelungita in mod unilateral de catre Organizator, cu o perioada rezonabila, caz in care Organizatorul va anunta in prealabil prelungirea Campaniei pe site-ul www.sezamo.ro.


3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Campanie orice persoana fizica, avand varsta de 18 ani implinita și capacitate de exercițiu deplină, și adresa (de livrare) în Municipiul București sau Județul Ilfov („Participant”).


3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare menționate de prezentul Regulament, a anula orice participare la Campanie care se efectuează cu încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordare beneficiilor Campaniei în cazul constatării încălcării prezentului Regulament.


4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1 Pentru a participa la Campanie Participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa acceseze website-ul www.sezamo.ro în Perioada Campaniei;
b) Sa completeze formularul de participare la Campanie cu următoarele date:(i) Nume și prenume, (ii) Adresă de e-mail, (iii) Număr de telefon, (iv) zona de livrare (respectiv sectorul relevant din Municipiul București sau Județul Ilfov) ;c) Să accepte prezentul Regulament al Campaniei prin bifarea căsuței aferente câmpului „Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei”.


4.2 Un Participant se poate înscrie o sigură dată la Campanie. Un Participant (identificat prin nume, prenume, număr de telefon mobil si adresa de e-mail) poate primi un singur cod voucher în cadrul Campaniei.


4.3 Cu ocazia înscrierii la Campanie, însă independent de participarea la Campanie, Participanții își pot exprima și consimțământul la prelucrarea datelor personale în scopul activităților de marketing (promovarea sau publicitatea website-ului sezamo.ro, a produselor și serviciilor Organizatorului prin mijloace de comunicare electronică, marketing direct). Pentru evitarea oricărui dubiu exprimarea acordului pentru activități de marketing este voluntară și nu reprezintă o condiție pentru participarea la Campanie. Prelucrarea datelor în scopul activităților de marketing se realizează în conformitate cu Politica de confidențialitate a Organizatorului disponibilă la următoarea adresă: https://www.sezamo.ro/politica-confidentialitate


5. BENEFICIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA

5.1 Beneficiile oferite de Organizator constau în Vouchere sezamo in valoare de 50 sau 70 de lei fiecare care pot fi utilizate la achizitionarea de produse de pe site-ul www.sezamo.ro în condițiile articolului 5.2 de mai jos.


5.2 Fiecare Participant va primi 1 ( un) cod de voucher, cu valabilitate de o (1) luna de la data emiterii, utilizabil la achizitionarea de produse comercializate pe site-ul sezamo.ro. Fiecare cod de voucher poate fi folosit de trei (3) ori în perioada sa de valabilitate, dupa cum urmeaza:

- Reducere 50 de lei la prima comanda

- Reducere 50 de lei din a doua comanda

- Reducere 70 de lei din a treia comanda


5.3 Până la data expirării Perioadei Campaniei (denumită „Perioada de Acordare a Voucherelor”) fiecare Participant va primi un e-mail/sms la adresa de e-mail/numărul de telefon indicat în formularul de înscriere la Campanie care va conține codul de voucher aplicabil pe site-ul sezamo.ro, valabile la o lună de la data emiterii voucherelor.


6. LITIGII

6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

6.2 În vederea soluționării amiabile a oricăror posibile probleme apărute pe parcursul desfășurării Campaniei sau referitoare la beneficiile Campaniei orice sesizări/comunicări vor fi transmise la adresa de e-mail clienti@sezamo.ro în termen de maxim 35 zile de la data expirării Perioadei Campanie. Orice contestații, sesizări sau plângeri referitoare la desfășurarea Campaniei, inclusiv la beneficiile acordate în cadrul Campaniei, după termenul indicat mai sus nu vor fi luate în considerare.


7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1 Operatorul de date cu caracter personal este Organizatorul Campaniei, care prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC ("GDPR"), ghidurilor și recomandărilor emise în scopul GDPR de către Comitetul European pentru Protecția Datelor ("CEPD") și altor acte legislative europene și naționale.

7.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

• Nume

• Prenume

• Număr de telefon mobil în format 07XXXXXXXX

• Adresa de e-mail

• Locatie


7.3 Scopurile si temeiurile juridice ale prelucrarii in cadrul Campaniei

7.3.1 Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in scopul stabilirii relatiei contractuale prin acceptarea prezentului regulament al Campaniei in vederea desfasurarii si organizarii acesteia, acordării beneficiilor și solutionarii eventualelor plangeri ale Participantilor in legatura cu derularea Campaniei. Aceasta prelucrare se efectueaza in temeiul Articolului 6, alineatul (1), litera b) din GDPR, respectiv in vederea executarii unui contract la care persoana vizata este parte.


7.3.2 Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului, respectiv obligatiile impuse de legislatia financiar-contabila, fiscala, obligatiile de arhivare sau pentru solutionarea cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate. Aceasta prelucrare se efectueaza in temeiul Articolului 6, alineatul (1), litera c) din GDPR, respectiv indeplinirea unei obligatii legale a Organizatorului.


7.4 Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transferate catre partenerii nostri contractuali, respectiv [de inserat tertele parti catre care vor fi transferate datele cu caracter personal, daca este cazul]. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi partajate cu autoritățile competente, instante, agenții guvernamentale, daca este cazul.


7.5 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga durata a Campaniei si ulterior, in conformitate cu prevederile legislatiei financiar-contabile respectiv pentru o perioada de 10 ani.


7.6 Drepturile persoanelor vizate

7.6.1 Persoanele vizate au următoarele drepturi:

a) Dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal;

b) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand sunt inexacte sau incomplete;

c) Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

d) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

e) Dreptul la opoziție;

f) Dreptul de a nu face subiectul unui proces decizional individual automatizat;

g) Dreptul la portabilitatea datelor;

h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau la instanțele competente;i) Dreptul de a retrage consimtamantul, acolo unde acesta este temeiul prelucrarii.


7.6.2 Pentru a vă exercita drepturile mentionate mai sus, puteți trimite o cerere scrisă la următoarea adresă: Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, parter, secțiunea A.2.64, Sector 4, București, România sau pe e-mail la adresa office@sezamo.ro


7.7 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personalVa informam ca am implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate si siguranta corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate.


8. DISPOZITII FINALE

8.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru eventuale erori in datele furnizate de Participanți, acuratețea datelor fiind responsabilitatea exclusiva a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in condiții normale voucherelor acordate în cadrul Campaniei. De asemenea, Organizatorul nu este răspunzător pentru imposibilitatea participării la Campanie, pierderile de informații sau întârzieri în înscrierea la Campanie generate de cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet sau telefonie mobila, erori ale browser-elor, probleme de software sau hardware ale dispozitivului de pe care se accesează website-ul Campaniei.


8.2 Organizatorul poate modifica mecanismul Campaniei și prezentul Regulament în mod unilateral, de asemenea, Campania poate fi încetată înainte de expirarea Perioadei Campaniei și poate fi suspendată de către Organizator în mod unilateral sau ca urmare a unor cauze de forță majoră sau a altor situații care fac imposibilă continuarea Campaniei de către Organizator, în toate cazurile fara ca Participantii sa poata cere daune interese pentru ne-alocarea sau anularea de vouchere Sezamo. Modificările aduse Regulamentului, precum și deciziile de încetare sau suspendare a Campaniei vor fi publicate de către Organizator pe website-ul www.sezamo.ro.


8.3 În caz de neconcordanță între prevederile prezentului Regulament și orice materiale de publicitate aferente Campaniei, prevederile prezentului Regulament vor prevala.


Covrig Crocant SRL, Calea Serban Voda 133, Central Business Park, Cladirea A, Parter, Sector 4, Bucuresti, Romania (CUI: 44505200; Nr. Reg.Comertului: J40/11145/2021), office@sezamo.ro

Regulamentul Campaniei sezamo.ro

Covrig Crocant SRL, Calea Serban Voda 133, Central Business Park, Cladirea A, Parter, Sector 4, Bucuresti, Romania (CUI: 44505200; Nr. Reg.Comertului: J40/11145/2021)

Confidențialitate | Regulament campanie